Privacyverklaring en cookiebeleid

Alles wat u wilde weten over privacy en het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan aafje.nl.

Laatste update op 24-05-18

Voor Aafje is de privacy van haar klanten en vertegenwoordigers (mantelzorgers, curators), belangrijk. Wanneer u zorg via Aafje ontvangt, verwerkt Aafje uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Aafje met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Aafje met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van ‘klanten en vertegenwoordigers’ van Aafje. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens
Aafje verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorg – en behandelgegevens die u mondeling of schriftelijk aan haar doorgeeft of die zij van een verwijzer ontvangen. Aafje-medewerkers voegen uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te verlenen en de facturatie te verzorgen.

Doeleinden
De gegevens die Aafje verwerkt, worden door Aafje gebruikt voor de volgende doelen:

  • Om een goede zorg te verlenen
  • Het opstellen van een overeenkomst
  • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Financiële afhandeling van de geleverde zorg

Doorsturen van gegevens aan derden
Aafje stuurt alleen gegevens van klanten door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en eventuele andere financierder. Soms wordt het zorgplan meegegeven als de klant op vakantie gaat. Aafje zorgt ervoor dat er in dat geval zo min mogelijk gegevens worden doorgestuurd.

Bewaren en verwijderen van gegevens
Aafje bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Aafje houdt zich hierbij aan de volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende categorieen: Medicijnlijsten moeten 2 jaar worden bewaard. De dossiers van klanten kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar en daarvan wordt de laatste en een na laatste indicatie bewaard. Financiele zaken dienen 7 jaar beschikbaar te zijn.

Toegang tot en beveiliging van gegevens
De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Aafje waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. De medewerkers van Aafje zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers.

Aafje zorgt voor adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en om misbruik te voorkomen. Aafje waarborgt met het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat eventuele derde partijen die namens Aafje gegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om door Aafje geregistreerde gegevens in te zien, verzoeken om te doen corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aafje. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Privacyreglement
Aafje heeft een privacyreglement opgesteld. Dit reglement geeft een praktische uitwerking van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met als doel een eenduidige wijze van werken van de verantwoordelijke personen te bewerkstelligen in het borgen van zorgvuldigheid tegenover klanten en/of hun vertegenwoordigers.

Vragen of klachten?
Aafje heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen Aafje wordt nageleefd. Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Aafje uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met deze functionaris gegevensbescherming via DL_SecurityOfficer@aafje.nl. of u kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Aafje, Sigrid Undsetweg 222, 3069BV Rotterdam.

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Aafje met uw gegevens omgaat, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
 

Cookiebeleid

Gegevensverzameling op de website

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Aafje gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Tracking cookies
Aafje.nl verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website om het gebruiksgemak en de functionaliteit van de website te optimaliseren. We delen deze gegevens niet met andere partijen. Bij het eerste bezoek aan de website verschijnt er een melding. Als u de website gebruikt stemt u in met het cookiebeleid. 

Functionele en analytische cookies
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om voorkeursinstelling betreft taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Aafje gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet Aafje aan de Telecommunicatiewet en hoeft Aafje geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Aafje gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van de browser.

Gerelateerde items

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten