Cameratoezicht en privacy bij Aafje

Aafje zet steeds vaker cameratoezicht in om uw veiligheid en die van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te verhogen. Hiermee beschermen we niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van zorg en uw eigendommen beter. Cameratoezicht vormt wel een inbreuk op de privacy van personen die gefilmd worden. Wettelijk gezien zijn opnames van personen die gefilmd zijn, persoonsgegevens. Aafje wil zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan én deze gegevens vastleggen. Het is daarom belangrijk dat u weet wat volgens de wet wel en niet mag.

Beeld- en geluidsopnames privé gebruik

In uw studio en op de huiskamer (persoonlijke levenssfeer) mogen met een privé camera of telefoon opnames worden gemaakt voor eigen gebruik. Er mogen zonder toestemming van Aafje geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden van andere bewoners, klanten, bezoekers of medewerkers en vrijwilligers, ook niet voor eigen gebruik. Dit komen bewoners en klanten met Aafje overeen in de ‘Algemene voorwaarden’ die van toepassing zijn op het leveren van zorg.* 

Als u of uw vertegenwoordiger geluidsopnamen wil maken van een gesprek voor privégebruik, dan moet dit vooraf worden gemeld. U of uw vertegenwoordiger mag de beeld- of geluidsopnamen niet zonder toestemming van Aafje openbaar maken.

Zelf een camera (laten) plaatsen

Als u of uw vertegenwoordiger zelf een camera wilt plaatsen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de (locatie of thuiszorg) manager. Geeft u hierbij ook het doel aan. Als de manager toestemming geeft om een (privé)camera te laten plaatsen, dan maken u/uw vertegenwoordiger hierover afspraken met de betrokken manager. In uw cliëntdossier leggen we vast dat gebruik wordt gemaakt van (privé)cameratoezicht. Als er bij u een (privé)camera is geplaatst, dan stellen wij onze medewerkers hiervan op de hoogte. Medewerkers houden het recht om de camera af te dekken of uit te zetten als zij dit wensen.

Toestemming vragen

U, uw vertegenwoordiger of uw bezoek mag niet zomaar filmen in voor publiek toegankelijke ruimtes, waar mogelijk ook andere bewoners/klanten, bezoekers of medewerkers aanwezig zijn. Hiervoor  moet altijd eerst vooraf toestemming worden gevraagd aan de personen die worden gefilmd of gefotografeerd, anders mogen er geen opnames worden gemaakt. 

Tegen iedereen die zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, zal Aafje passende maatregelen nemen en/of aangifte doen. 

*NB: Volgens artikel 139f van het Wetboek van Strafrecht is het filmen van personen in een niet-openbare ruimte zoals een huis verboden, tenzij dit duidelijk is aangekondigd en er een zwaarwegende reden is om op deze manier mensen te filmen.