Begrippenlijst A-Z

2
A
 • AWBZ

  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico’s. De AWBZ was één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen. De wet is vervallen met ingang van 1 januari 2015 en overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

  Lees verder
 • Alzheimer

  Alzheimer is een ziekte aan de hersenen. Het is de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte neemt steeds verder toe en daardoor worden steeds meer hersencellen aangetast. Het onthouden en begrijpen van dingen gaat steeds minder goed. Ook communicatie en denkvermogen wordt moeilijker. Het ziekteverloop verschilt per persoon. Dat geldt ook voor de manier waarop iemand de ziekte ervaart.

  Lees verder
 • Alarmering

  Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij.

  Lees verder
 • Afasiecentrum

  De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van Het begint vaak sluipend met stoornissen in het Naarmate de ziekte vordert verliest iemand steeds meer vaardigheden en raakt uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen.

  Lees verder
B
 • Bloedsuiker

  Onder bloedsuiker verstaan we de glucose (suiker) in het bloed. Het bloedsuikergehalte is de hoeveelheid glucose die in het bloed zit op een bepaald moment.

  Lees verder
 • Bloeddruk

  Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Een hoge bloeddruk (hypertensie) vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

  Lees verder
 • Beroerte

  Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De oorzaak is een afsluiting van een bloedvat (bij een TIA of een herseninfarct) of een bloeding (bij een hersenbloeding) in de hersenen.

  Lees verder
 • Bejaardentehuis

  De term bejaardentehuis gebruiken we liever niet meer. Bij Aafje kunt u wonen in één van de verzorgings- of verpleeghuizen van Aafje, wanneer zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

  Lees verder
C
 • CVT

  CVT staat voor het Centraal Verpleegkundig Team van Aafje. De verpleegkundigen uit dit team verrichten handelingen die relatief weinig voorkomen in de thuiszorgteams. Denkt u bijvoorbeeld aan pijnbestrijding via een pomp, complexe wondzorg, drainzorg of stomazorg.

  Lees verder
 • CVA

  CVA is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een CVA kan ontstaan door een herseninfarct, waardoor er tijdelijk te weinig bloed wordt aangevoerd, of door een bloeding in de hersenen. Bij een CVA ontstaat een beschadiging in een deel van de hersenen. Daardoor valt de functie van dat hersengedeelte uit. Dit geeft acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam.

  Lees verder
 • COPD

  COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).

  Lees verder
 • Cliëntondersteuning

  Cliëntondersteuning is een instrument om zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te bevorderen. Het is gericht op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het netwerk, onder andere door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten.

  Lees verder
 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

  Lees verder
 • CIZ

  Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvend intensieve zorg.

  Lees verder
 • Cholesterol

  Cholesterol is een vetachtige stof die in het lichaam voorkomt. Ongeveer 70% maakt u zelf in de lever en de overige 30% komen uit uw voedsel. Cholesterol is belangrijk voor een aantal processen in uw lichaam: de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en de spijsvertering. Cholesterol zit in alle cellen van ons lichaam en ook in uw bloed. Is uw cholesterolwaarde laag, dan is dat ongezond, maar als uw cholesterol te hoog is, dan levert dit ook problemen op.

  Lees verder
 • Casemanager

  Een casemanager is een zorgverlener die klanten ondersteunt. Casemanagers nemen de regiefunctie (tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Zij werken zo aan individuele belangenbehartiging voor de cliënt en pakken een probleem systematisch aan. Casemanagers kunnen een complex hulpverleningsproces coördineren. Ook begeleiden zij klanten zodat zij in staat zijn zo veel mogelijk in de maatschappij mee te draaien.

  Lees verder
 • CAK

  Het CAK (Centraal Administratiekantoor) heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen we ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet.

  Lees verder
D
 • Doorliggen

  Doorliggen is gelijk aan decubitus en ontstaat door weefselschade ten gevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is: op de stuit, de heupen en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.

  Lees verder
 • Diëtist

  De diëtist geeft dieet- of voedingsadvies en helpt bij het aanpassen van eet- en leefgewoonten.

  Lees verder
 • Diensten aan huis (MHV)

  Geen omkijken meer naar de was en strijk met een was- en strijkservice aan huis. Klusje laten doen door een echte klusjesman. Uw haar of uw voeten laten verzorgen zonder dat u de deur uit hoeft. Boodschappen en maaltijden laten bezorgen tot in de keuken.

  Lees verder
 • Diabetesverpleegkundige

  Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van diabetes. De diabetesverpleegkundige kan hulp bieden bij allerhande praktische zaken met betrekking tot diabetes. Ook met allerlei vragen op het gebied van omgaan en acceptatie van de ziekte, relaties, werk, sport en seksualiteit kunnen mensen terecht.

  Lees verder
 • Diabetes

  Diabetes heet ook wel suikerziekte. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

  Lees verder
 • Depressie

  Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig. In het algemeen geldt dat de ernst van de symptomen toeneemt met de ernst van de depressie. Depressies komen zeer veel voor.

  Lees verder
 • Dementie

  Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

  Lees verder
 • Delier

  Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen is ontstaan. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Het komt vooral voor bij ouderen, met name tijdens een ziekte of na een operatie, en bij patiënten in de stervensfase. Maar ook jongere mensen kunnen een delier krijgen, bijvoorbeeld bij diabetes mellitus.

  Lees verder
 • Decubitus

  Decubitus ontstaat door weefselschade tengevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is, op de stuit, de heupen, en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.

  Lees verder
 • Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

  Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode 1 jaar gebruikt).

  Lees verder
 • Dagverzorging

  Dagverzorging helpt u uw zelfstandigheid te behouden. Door actief bezig te zijn, blijft u uw vaardigheden trainen.

  Lees verder
 • Dagopvang

  Dagopvang is een verzamelnaam voor dagvoorziening voor ouderen.

  Lees verder
 • Dagbesteding

  Dagbesteding is een verzamelnaam voor dagvoorziening voor ouderen.

  Lees verder
 • Dagbehandeling

  Dagbehandeling bestaat uit een combinatie van begeleiding bij gezellige activiteiten en persoonlijke verzorging en behandeling van uw lichamelijke klachten.

  Lees verder
 • Dagactiviteit

  De dagactiviteit is een vorm van dagvoorziening voor ouderen. Deze dag komen ouderen bij elkaar om samen koffie te drinken en een praatje te maken. Verder kan er gezamenlijk een activiteit worden gedaan.

  Lees verder
E
 • Ergotherapie

  Bij ergotherapie leert u praktische handelingen (opnieuw) uitvoeren, eventueel met een hulpmiddel. Bijvoorbeeld wanneer u door een beperking of ander probleem, moeite heeft met dagelijkse dingen.

  Lees verder
 • Eigen bijdrage

  De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.

  Lees verder
 • Eerstelijns zorg

  Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.

  Lees verder
 • Eerstelijns verblijf (ELV)

  Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, maar u hoeft ook niet opgenomen te worden in een ziekenhuis of revalidatie instelling. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis of als er palliatieve zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden.

  Lees verder
F
G
 • Glucose

  Voedingsmiddelen die koolhydraten bevatten, worden tijdens het kauwen en in de maag en darmen omgezet in suikers. Dat gebeurt met bijvoorbeeld fruit, melk, brood en aardappelen. Deze suikers komen als glucose in het bloed. Om de glucose in de lichaamscellen te krijgen, gebruikt het lichaam insuline. De cellen zetten de glucose om in energie, brandstof. Alle organen hebben glucose nodig, ook de hersenen.

  Lees verder
 • Gezondheidszorg

  De gezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen.

  Lees verder
 • Gezondheidscheck

  Wanneer u vragen heeft over uw gezondheid of over gezond leven, kunt u bij Aafje terecht voor een gratis gezondheidscheck.

  Lees verder
H
 • Hypertensie

  Hypertensie of hoge bloeddruk is een aandoening, waarbij de bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op ziekte.

  Lees verder
 • Hulpmiddelen

  Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld krukken, een rolstoel, een hoog-laagbed of bedklossen. U kunt deze hulpmiddelen kopen, huren of lenen voor behandeling, verpleging, revalidatie of zorg.

  Lees verder
 • Huishoudelijke zorg

  Met huishoudelijke zorg blijft uw huis schoon en opgeruimd. Wanneer het u (tijdelijk) niet lukt om bijvoorbeeld zelf uw bedden te verschonen, te stofzuigen of de ramen te lappen.

  Lees verder
 • Hospice

  Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is.

  Lees verder
I
 • Indicatie

  Een indicatie geeft toegang tot zorg. Met een indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

  Lees verder
K
 • Kosten

  Of en welke kosten verbonden zijn aan zorg, is afhankelijk van uw indicatie en uw persoonlijke wensen.

  Lees verder
 • Kortdurend verblijf

  Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de totale zorg. Dit gebeurt om de mantelzorger te ontlasten. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn: regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijvoorbeeld een week) ter ontlasting van de mantelzorger.

  Lees verder
 • Korsakov

  Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek. Korsakov treedt voornamelijk op bij alcoholverslaving. De alcoholist loopt dit risico omdat hij doorgaans slecht eet en een verhoogde vitamine behoefte heeft.

  Lees verder
 • Kleinschalig wonen

  We spreken van ‘kleinschalig wonen’ als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

  Lees verder
 • Klantadviseur

  Wanneer u vragen heeft over de zorg, of u of een naaste heeft zorg of behandeling nodig, dan kunt u contact opnemen met een klantadviseur. Tijdens een gesprek met een klantadviseur van Aafje krijgt u antwoord op uw vragen.

  Lees verder
 • Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris is er voor klanten van Aafje en hun vertegenwoordigers. Ook als de zorg of dienstverlening al is afgerond. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Zij adviseert en verwijst door.

  Lees verder
 • Klachten

  Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u hierover een klacht indienen. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling.

  Lees verder
 • Keukentafelgesprek

  Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden.

  Lees verder
 • Kanker

  Kanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam, waarbij sprake is van woekering van cellen. Er bestaan meer dan 100 soorten kanker die op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. Elke soort heeft een eigen ziekteverloop.

  Lees verder
L
 • Longverpleegkundige

  De longverpleegkundige helpt u wanneer u of uw naaste een chronische ziekte aan de luchtwegen heeft. De longverpleegkundige komt gratis bij u thuis om rustig verder te praten over de ziekte en het verloop.

  Lees verder
 • Logopedie

  Logopedie helpt u wanneer u moeite heeft met spreken, begrip, slikken, eten of drinken. Bijvoorbeeld bij Parkinson of na een beroerte.

  Lees verder
 • Locaties

  Als zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is, kunt u wonen in één van de verzorgings- of verpleeghuizen van Aafje. In Rotterdam en Ridderkerk hebben wij verschillende huizen, elk met een eigen karakter.

  Lees verder
 • Laatste levensfase

  De fase voor het levenseind, de terminale fase. Dit zijn de laatste weken of maanden van uw leven.

  Lees verder
M
 • Muziektherapie

  Muziektherapie leert u angst, verdriet en spanning te herkennen en uiten. Ook leert u beter omgaan met anderen en grenzen kennen.

  Lees verder
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)

  U kunt gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT) als u geïndiceerd bent voor langdurige zorg (Wlz), maar thuis de zorg ontvangt.

  Lees verder
 • Mobiel PG team

  Is er sprake van (beginnende) dementie, dan kunt u voor advies en begeleiding in de thuissituatie contact opnemen met een casemanager van het mobiel PG-team. Deze deskundige op het gebied van dementie denkt niet alleen mee, maar regelt indien gewenst ook daadwerkelijk de zorg.

  Lees verder
 • Mantelzorg

  Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

  Lees verder
 • Maaltijdenservice

  Met een maaltijdenservice laat u uw maaltijden en/of boodschappen aan huis bezorgen. Boodschappen kunt u zelf online samenstellen. Koelverse maaltijden zijn er in een uitgebreid assortiment.

  Lees verder
O
P
 • Psychomotorisch therapeut

  Een psychomotorisch therapeut leert u omgaan met psychische klachten door bewegingsoefeningen.

  Lees verder
 • Psycholoog

  De psycholoog helpt u bij sombere gedachten, moeite met concentratie of veel piekeren.

  Lees verder
 • Psychogeriatrie

  Psychogeriatrie is het specialisme dat zich toelegt op aandoeningen die gepaard gaan met verminderde geestelijke vermogens op hogere leeftijd. In de praktijk houden psychogeriatrische artsen zich bezig met de blijvende of toenemende cognitieve beperkingen door verschillende vormen van dementie.

  Lees verder
 • Privacy

  Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Aafje.

  Lees verder
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

  Met een Persoonsgebonden budget (PGB) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf uw zorgverlener. De zorgverlener moet de zorg bij u thuis leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. De zorg moet van goede kwaliteit zijn. En u (of uw vertegenwoordiger) moet de taken en plichten die aan het PGB zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

  Lees verder
 • Persoonlijke zorg

  Persoonlijk zorg richt zich op het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid. U krijgt hulp bij alledaagse handelingen.

  Lees verder
 • Personenalarmering

  Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij.

  Lees verder
 • Parkinson

  De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

  Lees verder
 • Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.

  Lees verder
 • Palliatief verpleegkundige

  De palliatief verpleegkundige kan u helpen wanneer u of uw naaste in de laatste levensfase zit.

  Lees verder
R
 • Revalidatie

  Opknappen na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie.

  Lees verder
 • Restaurant

  Bij Aafje kunt u heerlijk eten. Ook als u niet bij ons woont, bent u van harte welkom in onze sfeervolle restaurants. Hier geniet u van een drankje, een smakelijke maaltijd en goed gezelschap.

  Lees verder
 • Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie.

  Lees verder
S
T
U
V
 • Vrijwilligers

  Als vrijwilliger zet u zich in voor anderen of voor de samenleving waarvoor u geen salaris ontvangt.

  Lees verder
 • Vrienden van Aafje

  De stichting ‘Vrienden van Aafje’ zet zich graag belangeloos in voor leuke en bijzondere extra’s voor klanten.

  Lees verder
 • Volledig Pakket Thuis

  Het Volledig pakket thuis (VPT) is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg, waarbij de klant buiten een instelling zorg kan ontvangen.

  Lees verder
 • Voedingsadvies

  Advies bij eetgedrag/ -patroon.

  Lees verder
 • Verzorgingshuis

  Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hulp is er bij het huishouden, persoonlijke verzorging en maaltijden en er worden tal van activiteiten georganiseerd.

  Lees verder
 • Verzorging

  Hulp en ondersteuning bij dagelijks terugkerende handelingen, zoals douchen, aan- en uitkleden of het aantrekken van steunkousen.

  Lees verder
 • Verpleging

  Zorg voor onder andere: wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.

  Lees verder
 • Verpleeghuis

  Een woonvorm voor mensen die (tijdelijk of langdurig) 24-uur per dag persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben.

  Lees verder
W
 • Woonzorgcentrum

  In een woonzorgcentrum verblijven bewoners met een somatische en/of PG-beperkingen. Zij wonen hier zelfstandig, met zorg van Aafje.

  Lees verder
 • Wondverpleegkundige

  Is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het verzorgen van wonden. Zij komt gratis bij u langs om uw vragen te beantwoorden.

  Lees verder
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Een klant komt hiervoor in aanmerking als hij/zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook is een indicatie nodig. Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

  Lees verder
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bijvoorbeeld als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft.

  Lees verder
 • Wachtlijsten

  De wachtlijst geeft aan hoe lang het ongeveer duurt voordat ouderen terecht kunnen in de huizen van Aafje.

  Lees verder
Z
 • ZZP

  Het ZorgZwaartePakket hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dit is het recht om in een zorginstelling te wonen. In dit pakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning een klant heeft.

  Lees verder
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  De Zorgverzekeringswet verplicht dat iedereen die woont of werkt in Nederland en 18 jaar of ouder is een basisverzekering afsluit. Hiermee biedt de overheid een dekking die ervoor zorgt dat iedereen de medische zorg kan ontvangen die noodzakelijk is. Hiermee wordt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis vergoedt. Ook de wijkverpleging wordt vanuit de Zorgverzekeringswet geregeld.

  Lees verder
 • Zorgovereenkomst

  Aafje heeft een zorgovereenkomst ‘Met verblijf’ (de klant woont in een van de huizen van Aafje) of een overeenkomst ‘Zonder verblijf’ (klant ontvangt thuiszorg).

  Lees verder
 • Zelfstandig thuis blijven wonen

  Thuis blijven wonen als u een dagje ouder wordt is voor u het uitgangspunt. Toch kan het zijn dat dit lastig is door verslechterde gezondheid. Aafje helpt u in dat geval graag om toch zo lang en plezierig mogelijk in uw eigen woning te blijven wonen.

  Lees verder
vervolg E - Z