Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Als klant valt u onder de wet zorg en dwang als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Dit betekent dat naast een klant die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook een klant die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) onder de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde geldt ook voor klanten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of ondersteuning ontvangen.

Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De wet geldt in en buiten instellingen

De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Opname in een zorginstelling

De Wet zorg en dwang regelt ook de opname van mensen met dementie of een verstandelijke beperking in een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de klant zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname.

Wat regelt Wzd?

De Wzd regelt in welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn, hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt en wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden. De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wzd? Bekijk dan hieronder de aanvullende brochures.

Onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van de klanten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Klanten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersonen WZD. De cliëntenvertrouwenspersonen zijn er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersonen voor u doen?

De cliëntenvertrouwenspersonen luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersonen uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat zij voor u kan betekenen. Als u problemen of klachten heeft over de onvrijwillige zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersonen samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang, verricht zijn werk onafhankelijk van de zorgaanbieder, en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersonen wet zorg en dwang is gratis.

Wie zijn uw cliëntenvertrouwenspersonen?

Aan elke regio en de daarbij behorend zorgaanbieders, zijn is specifieke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van het LSR verbonden. In deze regio zijn dat:

Nienke van Doorn, , 06 15538391  en
Anja Noorlander, 06 25272697 .

Contactgegevens het LSR

088  2015920 voor de regio Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden

www.hetlsr.nl

Voor meer informatie kunt u ook naar www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.