A-Z index

2

24 uurszorg

24 uurszorg betekent 24/7 beschikbaarheid. Aafje levert dit in haar gehele werkgebied.

Lees meer

3

3D zorg

3D staat voor Dementie, Depressie, Delier. Wanneer de diagnose (nog) niet helder is kan men terecht op de 3D-afdeling van Aafje locatie Schiehoven. Hier vindt onderzoek plaats naar dementie, depressie en delier.

Lees meer

A

Afasiecentrum

Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Het Afasiecentrum helpt mensen weer actief deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk verkeer. Lees hier meer over ons Afasiecentrum.

Lees meer
Alarmering

Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij.

Lees meer
Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het begint vaak sluipend met stoornissen in het geheugen. Naarmate de ziekte vordert verliest iemand steeds meer vaardigheden en raakt uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen.

Lees meer
AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. De AWBZ was één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen. De wet is vervallen met ingang van 1 januari 2015 en overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

B

Bejaardentehuis

De term bejaardentehuis gebruiken we liever niet meer. Bij Aafje kunt u wonen in één van de verzorgings- of verpleeghuizen van Aafje, wanneer zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Lees meer
Beroerte

Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De oorzaak is een afsluiting van een bloedvat (bij een TIA of een herseninfarct) of een bloeding (bij een hersenbloeding) in de hersenen.

Lees meer
Bloeddruk

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Een hoge bloeddruk (hypertensie) vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Lees meer
Bloedsuiker

Onder bloedsuiker verstaan we de glucose (suiker) in het bloed. Het bloedsuikergehalte is de hoeveelheid glucose die in het bloed zit op een bepaald moment

Lees meer

C

CAK

Het CAK (Centraal Administratiekantoor) heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen we ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet.

Naar de website van het CAK

Casemanager

Een casemanager is een zorgverlener die klanten ondersteunt. Casemanagers nemen de regiefunctie (tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Zij werken zo aan individuele belangenbehartiging voor de cliënt en pakken een probleem systematisch aan. Casemanagers kunnen een complex hulpverleningsproces coördineren. Ook begeleiden zij klanten zodat zij in staat zijn zo veel mogelijk in de maatschappij mee te draaien.

 

Lees meer
Cholesterol

Cholesterol is een vetachtige stof die in je lichaam voorkomt. Ongeveer 70% maak je zelf in de lever en de overige 30% komen uit je voedsel. Cholesterol is belangrijk voor een aantal processen in je lichaam: de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en de spijsvertering. Cholesterol zit in alle cellen van ons lichaam en ook in je bloed. Is je cholesterolwaarde laag, dan is dat ongezond, maar als je cholesterol te hoog is, dan levert dit ook problemen op. 

Lees meer
CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvend intensieve zorg nodig.

Lees meer
Clientenraad

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Lees meer
Clientondersteuning

Cliëntondersteuning is een instrument om zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te bevorderen. Het is gericht op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het netwerk, onder andere door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten.

Lees meer
COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).

Lees meer
CVA

CVA is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een CVA kan ontstaan door een herseninfarct, waardoor er tijdelijk te weinig bloed wordt aangevoerd, of door een bloeding in de hersenen. Bij een CVA ontstaat een beschadiging in een deel van de hersenen. Daardoor valt de functie van dat hersengedeelte uit. Dit geeft acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam.

Lees meer
CVT

CVT staat voor het Centraal Verpleegkundig Team van Aafje. De verpleegkundigen uit dit team verrichten handelingen die relatief weinig voorkomen in de thuiszorgteams. Denkt u bijvoorbeeld aan pijnbestrijding via  een pomp, complexe wondzorg, drainzorg of stomazorg.

Lees meer over Specialistische verpleging van Aafje

D

Dagactiviteit

De dagactiviteit is een vorm van dagvoorziening voor ouderen. Deze dag komen ouderen bij elkaar om samen koffie te drinken en een praatje te maken. Verder kan er gezamenlijk een activiteit worden gedaan

Lees meer
Dagbehandeling
Dagbehandeling bestaat uit een combinatie van begeleiding bij gezellige activiteiten en persoonlijke verzorging en behandeling van uw lichamelijke klachten. Lees meer
Dagbesteding

Dagbesteding is een verzamelnaam voor dagvoorziening voor ouderen.

Lees meer
Dagopvang
Dagopvang is een verzamelnaam voor dagvoorziening voor ouderen. Lees meer
Dagverzorging
Dagverzorging helpt u uw zelfstandigheid te behouden. Door actief bezig te zijn, blijft u uw vaardigheden trainen. Lees meer
DBC
Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode 1 jaar gebruikt).
Decubitus
Decubitus ontstaat door weefselschade tengevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is, op de stuit, de heupen, en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken. Lees meer
Delier
Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen is ontstaan. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Het komt vooral voor bij ouderen, met name tijdens een ziekte of na een operatie, en bij patiënten in de stervensfase. Maar ook jongere mensen kunnen een delier krijgen, bijvoorbeeld bij diabetes mellitus. Lees meer
Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissenop. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Hulp bij dementie     Wonen met dementie

Depressie

Een depressie is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig. In het algemeen geldt dat de ernst van de symptomen toeneemt met de ernst van de depressie. Depressies komen zeer veel voor.

Hulp bij depressie

Diabetes

Diabetes heet ook wel suikerziekte. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

Zorg bij diabetes

Diabetesverpleegkundige

Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van diabetes. De diabetesverpleegkundige kan hulp bieden bij allerhande praktische zaken met betrekking tot diabetes. Ook met allerlei vragen op het gebied van omgaan en acceptatie van de ziekte, relaties, werk, sport en seksualiteit kunnen mensen terecht.

Diensten aan huis (MHV)

Geen omkijken meer naar de was en strijk met een was- en strijkservice aan huis. Klusje laten doen door een echte klusjesman. Uw haar of uw voeten laten verzorgen zonder dat u de deur uit hoeft. Boodschappen en maaltijden laten bezorgen tot in de keuken.

Naar de website 

Diëtist

De diëtist geeft dieet- of voedingsadvies en helpt bij het aanpassen van eet- en leefgewoonten.

Lees meer over de diëtist

Doorliggen

Doorliggen is gelijk aan Decubitus en ontstaat door weefselschade tengevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is, op de stuit, de heupen, en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.

Lees meer

E

Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, maar u hoeft ook niet opgenomen te worden in een ziekenhuis of revalidatie instelling. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis of als er palliatieve zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden.

Lees meer
Eerstelijns zorg
Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.
Eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De eigen bijdrage binnen de wordt berekend en geïnd door Het CAK.
Ergotherapie

Bij ergotherapie leert u praktische handelingen (opnieuw) uitvoeren, eventueel met een hulpmiddel. Bijvoorbeeld wanneer u door een beperking of ander probleem, moeite heeft met dagelijkse dingen.

Lees meer

F

Fysiotherapie
Fysiotherapie leert u zelfstandig bewegen en helpt uw lichaamshouding of –beweging verbeteren. Lees meer

G

Gezondheidscheck
Wanneer u vragen heeft over uw gezondheid of over gezond leven, kunt u bij Aafje terecht voor een gratis gezondheidscheck. Lees meer
Gezondheidszorg
De gezondheidszorg is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen.
Glucose
Voedingsmiddelen die koolhydraten bevatten, worden tijdens het kauwen en in de maag en darmen omgezet in suikers. Dat gebeurt met bijvoorbeeld fruit, melk, brood en aardappelen. Deze suikers komen als glucose in het bloed. Om de glucose in de lichaamscellen te krijgen, gebruikt het lichaam insuline. De cellen zetten de glucose om in energie, brandstof. Alle organen hebben glucose nodig, ook de hersenen.

H

Hospice
Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is. Lees meer
Huishoudelijke zorg
Met huishoudelijke zorg blijft uw huis schoon en opgeruimd. Wanneer het u (tijdelijk) niet lukt om bijvoorbeeld zelf uw bedden te verschonen, te stofzuigen of de ramen te lappen. Lees meer
Hulpmiddelen
Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld krukken, een rolstoel, een hoog-laagbed of bedklossen. U kunt deze hulpmiddelen kopen, huren of lenen voor behandeling, verpleging, revalidatie of zorg. Lees meer
Hypertensie
Hypertensie of hoge bloeddruk is een aandoening, waarbij de bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op ziekte. Lees meer

I

Indicatie
Een indicatie geeft toegang tot zorg. Met een indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Lees meer

K

Kanker
Kanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam, waarbij sprake is van woekering van cellen. Er bestaan meer dan 100 soorten kanker die op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. Elke soort heeft een eigen ziekteverloop. Lees meer
Keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is het gesprek waarbij u samen met de gemeente of het sociaal wijkteam bespreekt welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden. Lees meer
Klachten
Bent u niet tevreden over de dienstverlening, dan kunt u hierover een klacht indienen. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling. Lees meer
Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er voor klanten van Aafje en hun vertegenwoordigers. Ook als de zorg of dienstverlening al is afgerond. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Zij adviseert en verwijst door.

Lees meer
Klantadviseur
Wanneer u vragen heeft over de zorg, of heeft u of een naaste zorg of behandeling nodig. Dan kunt u contact opnemen met een klantadviseur. Tijdens een gesprek met een klantadviseur van Aafje krijgt u antwoord op uw vragen. Lees meer
Kleinschalig wonen

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Bekijk hier ons aanbod voor kleinschalig wonen

Korsakov
Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek. Korsakov treedt voornamelijk op bij alcoholverslaving. De alcoholist loopt dit risico omdat hij doorgaans slecht eet en een verhoogde vitamine behoefte heeft. Lees meer
Kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de totale zorg. Dit gebeurt om de mantelzorger te ontlasten. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn: regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijvoorbeeld een week) ter ontlasting van de mantelzorg. Lees meer
Kosten
Of en welke kosten verbonden zijn aan zorg, is afhankelijk van uw indicactie en uw persoonlijke wensen. Lees meer

L

Laatste levensfase
De fase voor het levenseind, de terminale fase. Dit zijn de laatste weken of maanden van uw leven.  Lees meer
Locaties
Als zelfstandig thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is, kunt u wonen in één van de verzorgings- of verpleeghuizen van Aafje. In Rotterdam en Ridderkerk hebben wij verschillende huizen, elk met een eigen karakter. Lees meer
Logopedie
Logopedie helpt u wanneer u moeite heeft met spreken, begrip, slikken, eten of drinken. Bijvoorbeeld bij Parkinson of na een beroerte. Lees meer
Longverpleegkundige
De longverpleegkundige helpt u wanneer u of uw naaste een chronische ziekte aan de luchtwegen heeft. De longverpleegkundige komt gratis bij u thuis om rustig verder te praten over de ziekte en het verloop.  Lees meer

M

Maaltijdenservice

Met een maaltijdenservice laat u uw maaltijden en/of boodschappen aan huis bezorgen. Boodschappen kunt u zelf online samenstellen. Koelverse maaltijden zijn er in een uitgebreid assortiment.

Meer over onze maaltijdenservice

Mantelzorg
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Mobiel PG team
Is er sprake van (beginnende) dementie, dan kunt u voor advies en begeleiding in de thuissituatie contact opnemen met een casemanager van het mobiel PG-team. Deze deskundige op het gebied van dementie denkt niet alleen mee, maar regelt indien gewenst ook daadwerkelijk de zorg. Lees meer
Modulair Pakket Thuis (MPT)

U kunt gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT) als u geïndiceerd voor langdurige zorg (Wlz), maar thuis de zorg ontvangt.

Lees meer
Muziektherapie
Muziektherapie leert u angst, verdriet en spanning te herkennen en uiten. Ook leert u beter omgaan met anderen en grenzen kennen. Lees meer

O

Oncologie
Oncologie is de medische kennis en behandeling van kanker. Lees meer

P

Palliatief verpleegkundige
De palliatief verpleegkundige kan u helpen wanneer u of uw naaste in de laatste levensfase zit. Lees meer
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.  Lees meer
Parkinson
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.
Personenalarmering
Met behulp van personenalarmering kunt u in uw eigen huis verblijven, met de zekerheid van hulp dichtbij. Lees meer
Persoonlijke zorg
Persoonlijk zorg richt zich op het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid. U krijgt hulp bij alledaagse handelingen. Lees meer
Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf uw zorgverlener. De zorgverlener moet de zorg bij u thuis leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. De zorg moet van goede kwaliteit zijn. En u (of uw vertegenwoordiger) moet de taken en plichten die aan het PGB zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.
PGB
Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf uw zorgverlener. De zorgverlener moet de zorg bij u thuis leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. De zorg moet van goede kwaliteit zijn. En u (of uw vertegenwoordiger) moet de taken en plichten die aan het PGB zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.
Privacy
Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Aafje. Lees meer
Psychogeriatrie

Psychogeriatrie is het specialisme dat zich toelegt op aandoeningen die gepaard gaan met verminderde geestelijke vermogens op hogere leeftijd. In de praktijk houden psychogeriatrische artsen zich bezig met de blijvende of toenemende cognitieve beperkingen door verschillende vormen van dementie.

Hulp thuis bij dementie    Aafje huizen speciaal voor dementie

Psycholoog

De psycholoog helpt u bij sombere gedachten, moeite met concentratie of veel piekeren.

Lees meer
Psychomotorische therapeut

Een psychomotorisch therapeut leert u omgaan met psychische klachten door bewegingsoefeningen.

Lees meer

R

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie. Lees meer
Restaurant
Bij Aafje kunt u heerlijk eten. Ook als u niet bij ons woont, bent u van harte welkom in onze sfeervolle restaurants. Hier geniet u van een drankje, een smakelijke maaltijd en goed gezelschap. Lees meer
Revalidatie

Opknappen na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie.

Lees meer

S

Somatische zorg
Somatische zorg is zorg voor mensen met lichamelijke aandoeningen.
Specialistische verpleging
Zorg voor klanten die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben. Lees meer
Specialist ouderengeneeskunde
(Verpleeghuis) arts die zich gespecialiseerd heeft in ouderengeneeskunde. Lees meer
Spoedopname

Een opname vanwege een acute aandoening of verwonding.

Sterven
Het proces dat rechtstreeks voorafgaat aan de dood en is daarmee de laatste fase van het leven. Lees meer
Stoma

Is een kunstmatige uitgang uit het lichaam voor urine of ontlasting.

Suikerziekte
Diabetes heet ook wel suikerziekte. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel. Lees meer

T

Terminale zorg
Zorg tijdens de laatste levensfase. Lees meer
Thuisbegeleiding
Begeleiding bij problemen op sociaal en/of financieel vlak en het aanbrengen van structuur en overzicht in uw leven. Lees meer
Thuiszorgwinkel
Een winkel waar u terecht kunt voor verpleegartikelen en hulpmiddelen. Lees meer
Tijdelijke opname
Een tijdelijk verblijf in een verzorgings-, verpleeghuis of zorghotel Lees meer
Tweedelijns zorg
Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant, wat betekent dat de patiënt niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn medisch specialisten en behandeling door het Riagg.

U

Uitleen
Het lenen van hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of zorg. Lees meer

V

Verpleeghuis

Een woonvorm voor mensen die (tijdelijk of langdurig) 24-uur per dag persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben.

Bekijk onze verpleeghuizen

Verpleging

Zorg voor onder andere: wondzorg, zwachtelen, injecteren, katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg en zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.

Verpleging aan huis   Aafje verpleeghuizen

Verzorging

Hulp en ondersteuning bij dagelijks terugkerende handelingen, zoals douchen, aan- en uitkleden of het aantrekken van steunkousen.

Verzorging aan huis   Aafje verzorgingshuizen

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is een woonvoorziening voor oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hulp is er bij het huishouden, persoonlijke verzorging en maaltijden en er worden tal van activiteiten georganiseerd.

Aafje verzorgingshuizen

Voedingsadvies
Advies bij eetgedrag/ -patroon. Lees meer
Volledig Pakket Thuis

Het Volledig pakket thuis (Vpt) is één van de leveringsvormen in de Wlz, waarbij de cliënt buiten een instelling zorg kan ontvangen

Bekijk ons aanbod

VPT

Het Volledig pakket thuis (Vpt) is één van de leveringsvormen in de Wlz, waarbij de cliënt buiten een instelling zorg kan ontvangen.

Bekijk ons aanbod

Vrienden van Aafje
De stichting ‘Vrienden van Aafje’ zet zich graag belangeloos in voor leuke en bijzondere extra’s voor klanten. Lees meer
Vrijwilligers
Als vrijwilliger zet u zich in voor anderen of voor de samenleving waarvoor u geen salaris ontvangt. Lees meer

W

Wachtlijsten
De wachtlijst geeft aan hoe lang het ongeveer duurt voordat ouderen terecht kunnen in de huizen van Aafje. Lees meer
Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bijvoorbeeld als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft.

Lees meer
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Klant komt hiervoor in aanmerking als hij/zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook is een indicatie nodig.Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Lees meer
Wondverpleegkundige
Is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het verzorgen van wonden. Zij komt gratis bij u langs om uw vragen te beantwoorden. Lees meer
Woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum verblijven bewoners met een somatische en/of PG-beperkingen. Zij wonen hier zelfstandig, met zorg van Aafje. 

Bekijk ons aanbod

Z

Zelfstandig thuis blijven wonen

Thuis blijven wonen als u een dagje ouder wordt is voor u het uitgangspunt. Toch kan het zijn dat dit lastig is door verslechterde gezondheid. Aafje helpt u in dat geval graag om toch zo lang en plezierig mogelijk in uw eigen woning te blijven wonen.

 

 

Lees meer
Zorgovereenkomst

Aafje heeft een zorgovereenkomst Met verblijf (de klant woont in 1 van de huizen van Aafje) of een overeenkomst Zonder verblijf (klant ontvangt thuiszorg).

Lees meer
Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet verplicht dat iedereen die woont of werkt in Nederland en 18 jaar of ouder is een basisverzekering afsluit. Hiermee biedt de overheid een dekking die ervoor zorgt dat iedereen de medische zorg kan ontvangen die noodzakelijk is. Hiermee wordt bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis vergoedt. Ook de wijkverpleging wordt vanuit de Zorgverzekeringswet geregeld.

Lees meer
ZZP
Het ZorgZwaartePakket hoort bij 'zorg met verblijf'. Dit is het recht om in een zorginstelling te wonen. In dit pakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning een klant heeft.

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big