Samenwerking

Ons werk doen we niet alleen. We werken nauw samen met familie, bekenden en buurtbewoners. Maar ook met vrijwilligers en bevriende organisaties. Samen doen we ons uiterste best om u zo lang mogelijk mobiel en zelfstandig te laten zijn, zodat u prettig en actief kunt leven. Samenwerkingsverbanden met Aafje zorgen voor ongekende mogelijkheden en leiden tot mooie projecten.


Transmitt
Transmitt revalidatie is een nieuwe naam in revalidatieland, ontstaan uit een samenwerking tussen Aafje en Fundis en gevestigd op een mooie groene locatie in het pand de State Hillegersberg in Rotterdam. Hoewel het een nieuwe organisatie is, kan zij bogen op meer dan 10 jaar ervaring in neurologische revalidatiezorg. Transmitt revalidatie is ontstaan om de expertise en ervaring op het gebied van neurorevalidatie te bundelen en te versterken. Transmitt revalidatie is onderdeel van het Rotterdam Stroke Service (RSS) netwerk. In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. 

Bezoek de website

 

Digitale Sociale Kaart
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw buurt. Kijk op www.digitale-sociale-kaart.nl voor de Digitale Sociale Kaart van Rotterdam.

Bezoek de website

 

Zorgboulevard Rotterdam
De Zorgboulevard Rotterdam wil het centrum zijn voor gezondheid, zorg en lifestyle in Rotterdam Zuid en directe omgeving, inclusief de daaraan gerelateerde educatie en werkgelegenheid.

Bezoek de website

 

Vivenz
In Zwijndrecht zijn Vivenz wijkteams actief. Dit zijn teams met professionals die alle inwoners van Zwijndrecht informatie, advies en ondersteuning geven over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. De Vivenz wijkteams bestaan uit verschillende professionals voor elk gebied. Waaronder de Aafje wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel.

Bezoek de website

 

Stichting Drechtzorg
Stichting Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken in de regio Waardenland. Drechtzorg richt zich op het oplossen van knelpunten die zorgvragers, professionals en bestuur en management in onze regio ervaren in de transmurale zorg. Door goede afstemming van de zorgverlening wordt gewerkt aan de verbetering van het totale zorgaanbod.   

Bezoek de website

 

GOED Ridderkerk
Gezondheidszorg onder een dak (GOED). Een vergaande samenwerking zonder de traditionele scheidslijnen. Kennis en kunde worden hier gebundeld en ingezet voor een optimale patiëntenzorg. GOED Ridderkerk streeft naar een nauwe samenwerking en naar het opzetten van innovatieve producten waar klantvriendelijkheid en kwaliteit kernwaarden zijn. Het aanbod is gericht op de principes van de 1½-lijnszorg door de samenwerking tussen alle disciplines in de eerste en tweede lijn.

Bezoek de website

 

Verwijshulp.nl
Samenwerking met alle zorgorganisaties in de regio waarop de lege bedden zichtbaar zijn voor verwijzende ziekenhuizen. Elke verwijzer kan zich inschrijven op www.verwijshulp.nl. Hij kan een profiel aanmaken waarin hij zoekvoorkeuren kan aangeven. Bijvoorbeeld in een specifiek postcodegebied of van zorgorganisaties die zijn voorkeur hebben. Dan krijgt hij dagelijks of wekelijks alleen dat aanbod per mail binnen.

Bezoek de website

 

Transmurale zorgbrug 
Na een ziekenhuisopname kan de overgang naar huis voor een patiënt een enorme stap zijn. Daarom ontmoeten kwetsbare ouderen met ingang van 16 november de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden al tijdens de opname in het IJsselland Ziekenhuis. Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie Zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen een regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd. De brug zorgt voor begeleiding van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar èn kwetsbaar zijn. Het belangrijkste doel is achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname te voorkomen.

 

Even Buurten
Even Buurten (een project van Aafje, Lelyzorggroep, Laurens en Buurtzorg) helpt ouderen boven de 70 jaar om langer zelfstandig te blijven wonen in hun eigen buurt. Zij lopen in het dagelijks leven soms tegen problemen aan die ze zelf niet op kunnen lossen. Via Even Buurten komen zij in contact met buurtbewoners of vrijwilligers. Die helpen de oudere door bijvoorbeeld een boodschap te doen of iemand naar de dokter te brengen. Zo nodig verwijst diegene de oudere naar de huisarts of wijkverpleegkundige.

 

Parasolgroep IJsselmonde
De Parasolgroep IJsselmonde is een samenwerkingsverband van zorg- ouderen- en welzijnsorganisaties in IJsselmonde (Aafje, ASVZ, Gemiva-svg, IJsselWijs, Laurens, Lelie Zorggroep, Middin, Stichting MEE, PIT010, Pameijer en Humanitas). De Parasolgroep IJsselmonde speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderingen in het zorgstelsel en de verschuiving van de verantwoordelijkheden daarin naar gemeentelijk (en wijk)niveau. De zorg- en welzijnspartijen in IJsselmonde slaan de handen ineen om te komen tot een gezamenlijk en integraal aanbod voor alle inwoners van IJsselmonde. Uiteindelijk doel is om, méér nog dan nu al het geval is, de klant centraal te stellen en organisatie onafhankelijk dát te doen wat nodig is.

 

Vtz Rotterdam
De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg in Rotterdam (VTZ-Rotterdam) helpt bij het beantwoorden van de vragen over de laatste levensfase. VTZ Rotterdam is een professionele vrijwilligersorganisatie bestaande uit circa 50 vrijwilligers die worden begeleid en ondersteund door twee coördinatoren. De coördinatoren zijn beroepskrachten en hebben een spilfunctie in de dagelijkse gang van zaken. Er is een vrijwilligersteam voor Rotterdam-Noord en voor Rotterdam-Zuid.

Bezoek de website

 

Stedelijke keten dementie Rotterdam
In Rotterdam hebben verschillende organisaties zich verenigd in een keten, de Stedelijke Keten Dementie Rotterdam. De Casemanagers dementie ondersteunen bij zorg rondom dementie. Casemanagement wordt door verschillende organisaties in Rotterdam uitgevoerd.

Bezoek de website

 

Dementie Netwerk Capelle en Krimpen aan de IJssel
Het Dementie Netwerk Capelle en Krimpen aan de IJssel bestaat momenteel uit de volgende partijen:

 • Aafje
 • Alzheimer Nederland Afdeling Rotterdam e.o.
 • BAVO Europoort
 • Cedrah
 • De Vijverhof
 • De Zellingen
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Vierstroom Zorg Thuis
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Laurens
 • Lelie Zorggroep
 • Stichting ContourdeTwern (welzijnsaanbieder in Krimpen aan den IJssel)
 • Stichting Huisartsen Capelle aan den IJssel
 • Stichting Huisartsen Krimpen aan den IJssel
 • Stichting Welzijn Capelle

De opgave van een dementienetwerk is het organiseren en behouden van zorg- en welzijnsdiensten, die maximaal aansluiten op de beleving en behoeften van mensen met dementie en hun naasten, vanaf niet-pluis gevoel tot en met opname in het verpleeghuis, de laatste levensfase en de nazorg. Verschillende zorg- en dienstverleners bundelen hun krachten met als gezamenlijk doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten in de betreffende regio te verbeteren.

 

Geheugensteunpunt BAR
Het Geheugen Steunpunt is een initiatief van de Ketenzorg Dementie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligers - en welzijnsorganisaties. Met elkaar zorgen zij voor een aanbod van zorg en ondersteuning wat overeenkomt met de wensen en behoeften van mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers.

Bezoek de website

 

Dementieketen Waardenland
De dementieketen Waardenland heeft als doelstelling het gezamenlijk bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de dementiezorg, uitgaande van de behoefte en het belang van de cliënt. Hierbij gaat het o.a. om het optimaliseren en afstemmen van diagnostiek, behandeling, begeleiding en informatieverstrekking van cliënten met dementie.

Bezoek de website

 

Havenziekenhuis en Bavo Europoort
De Aafje casemanagers PG maken deel uit van lokale samenwerkingsverbanden (ketenzorg) gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Wanneer de diagnose dementie is gesteld door GGZ Bavo Europoort of de poli Geriatrie van het Havenziekenhuis, wordt een casemanager van Aafje ingeschakeld om de coördinatie van zorgtaken over te nemen.

Bezoek de website van het Havenziekenhuis        Bezoek de website van Bavo Europoort

 

Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&O) is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. Het doel van het NPZR&O is de optimalisering van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft.

Bezoek de website

 

Project Walburg: Jong en oud helpen elkaar
De gemeente Zwijndrecht, Wooncorporatie Trivire, het Walburg College, Theater Festino en Aafje hebben in 2014 de handen ineen geslagen. Aanleiding was geluiden dat Senioren zich niet veilig in de wijk voelden. Zij vonden het niet prettig om naar het winkelcentrum te lopen. Want daar liepen die stoere scholieren van de overkant. De senioren werden uitgenodigd voor de jaarlijkse theatervoorstelling van scholieren. Aansluitend werd een high tea georganiseerd. De leerlingen en vrijwilligers hielpen met de voorbereiding en de bediening. Het ijs was gebroken en de gesprekken tussen jong en oud kwamen vlot op gang. Dit succes zet zich tot op de dag van vandaag voort. Ouderen en jongeren herkennen elkaar, groeten elkaar en helpen elkaar. Zo helpen scholieren de senioren bij het boodschappen doen en geven ze computerles. De senioren doen vrijwilligerswerk op school.

 

Diensten bij Wonen met Zorg (DWZ)
DWZ is een project van de gemeente Zwijndrecht. DWZ organiseert in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ), Aafje en de Swinhove Groep gezellige activiteiten voor ouderen. Doel van de samenwerking is senioren uit Zwijndrecht e.o. gezellig met elkaar in contact te laten komen.

 

Ridderkerkers voor elkaar
Een aantal Ridderkerkse organisaties hebben de handen ineengeslagen om samen een antwoord te vinden op de veranderingen in de zorg waarin er een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. De pilot Ridderkerkers voor elkaar is gestart in de wijken West en Drievliet / ’t Zand. Karaat, Pameijer, Riederborgh, Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels, Sport & Welzijn en Woonvisie werken hierin samen. Uitgangspunt van de pilot is ‘samen kun je meer’.

Bezoek de website

 

Wij-coach
Samen met de voorzitter van het WWZ-beraad Albrandswaard is Aafje initiatiefnemer van het project Wij-coach in Poortugaal. Met de Wij-coach dragen we bij aan een antwoord op de toekomstige veranderingen in de zorg, waarbij een groter beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid. De Wij-coach is aanspreekbaar voor vragen over zorg en welzijn. Voor vragen waarmee u niet direct een beroep hoeft te doen op een hulpverlener. Misschien weet u bijvoorbeeld niet goed hoe u in uw directe omgeving om hulp kan vragen.

Bezoek de website

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten